Repertoire Feygele Instrumentals

7:40 

A heymisher bulgar

Baym Sedens Tish/Chosidl 

Baym Shotser Rebn 

Baym Rebns Sude 

Bulgarskaya 

Debka 

Dem Monastrishter Rebns Chosidl

Der heyser Bulgar 

Feygele nign 

Freylekh fun der Chupe 

Fun tashlik 

Hora nationale 

Keshenever bulgar

Kolomeyke

Kristina's Feygele Nign (Kristina Dumont)

Latviyska 

Lebedik un freylakh

Mamaliga

Makonovetzki's Freylakh

Meron Nign

No name sirba

Reize nukh Amerike

Rumenisher Bulgar

Sirba

Tants, Yidelekh, Tants 

Tereg in Amerika

Unzer toyrele

Vollekh